AVIS LEGAL Y CONDICIONS GENERALS D’US DEL LLOC WEB

www.agumana.com

 


INFORMACIÓ GENERAL


En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d'11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web, www.agumana.com, (d'ara endavant Lloc web) l'ostenta: Juan José Martínez Moragues, amb NIF: 46039014I, i les dades del qual de contacte són:

c/Espronceda, 90, 1º
08005 Barcelona
Telèfon: +34 696 688 957
email: info@agumana.comTERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L'OBJECTE DE LES CONDICIONS: EL LLOC WEB


L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc web. A l'efecte de les presents Condicions s'entendrà com a Lloc web:

 • L'aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d'ara endavant Serveis).

Agúmana es reserva la facultat de modificar, a qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que a qualsevol moment Agúmana pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés als mateixos.

L'accés al Lloc web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir d'això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.

La utilització d'algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'Usuari.


L’USUARI


L'accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l'Usuari i Agúmana, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de Agúmana proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Agúmana sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'Usuari en els formularis estesos per Agúmana per a l'accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l'Usuari notificarà de forma immediata a Agúmana sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Agúmana es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Agúmana no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Agúmana i l'Usuari.

 Aquest Lloc web de Agúmana es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Agúmana no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment.

Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d'assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Agúmana responsabilitat alguna que es pugui derivar d'aquest accés.


ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


Agúmana no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Agúmana farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al que pugui accedir-se a través d'aquest Lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Agúmana serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Agúmana tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD), Agúmana es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recaptades, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Conforme al previst en l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'Usuari que les dades personals recaptades per Agúmana, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Jordi Soler Martínez, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui o per atendre una sol·licitud o consulta.

Mentre l'Usuari no comuniqui el contrari a Agúmana, s'entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l'Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per utilitzar-los per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per les quals s'hagin obtingut. Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Agúmana per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l'Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

En les ocasions en les quals l'Usuari pogués facilitar les seves dades a través de formularis, amb l'objecte de realitzar consultes, sol·licitar informació i/o per motius relacionats amb el Contingut ofert en el Lloc web, si les dades que facilités l'Usuari fossin imprescindibles per al correcte desenvolupament de tot això, s'informarà d'això a l'Usuari indicant-li que són dades l'emplenament de les quals és de caràcter obligatori.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en el paràgraf(s) anterior(és), l'Usuari podrà exercir els seus drets d'informació-accés, rectificació, cancel·lació i oposició, (Drets ARC) dels quals disposa i que poden ser exercitats davant Agúmana, d'acord amb títol l'III LOPD i del RDLOPD. Per a això, ha de tenir en compte les següents connotacions:

 • Dret d'Accés: És el dret de l'Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Agúmana hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es modifiquin les dades que, estant dins del fitxer automatitzat, resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'Usuari, a excepció del previst en altres lleis aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, dintre del termini i en la forma escaient.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Agúmana.

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a Jordi Soler Martínez amb la referència "Lopd-www.agumana.com", especificant:

 • Nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

L'Usuari haurà d'utilitzar un mètode d'enviament que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt haurà d'enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

c/Álvarez de Castro, 114, 1º 4ª
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
email: info@agumana.com

Agúmana es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'ús de la Web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació dels mateixos.


POLÍTICA DE COOKIES

 • Cookies:

 

L'accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per l'Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-ho com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l'ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'Usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

 

 • Cookies pròpies:

 

Són aquelles cookies que són enviades a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per Agúmana per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s'empra per millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s'ajustin a les seves preferències.

 

 • Cookies de tercers:

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Agúmana serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc web i l'experiència de l'usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius pels quals s'utilitzen cookies de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l'Usuari amb el Lloc web.

La informació que s'obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc a la qual l'adreça IP des del qual accedeix l'Usuari, el nombre d'Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l'operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d'òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s'elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar a usuaris individuals.

La(es) entitat(s) encarregada(es) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre quan ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

 • Des habilitar, rebutjar i eliminar cookies:

L'Usuari pot des habilitar, rebutjar i eliminar les cookies —total o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari deu, acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l'ús de cookies —total o parcialment— podrà seguir usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions del mateix.

 

 • Canvis en la Política de Cookies:

És possible que la Política de Cookies del Lloc web canviï o s'actualitzi, per això és recomanable revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i para què usem les cookies.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S'informa que el Lloc web de Agúmana posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre uns altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d'accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Agúmana no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Agúmana en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Agúmana no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Agúmana i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L'Usuari o tercer que realitzi un hipervíncle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al Lloc web de Agúmana haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Agúmana.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Agúmana, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció del hipervíncle, el lloc web en el qual s'estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Agúmana.

L'establiment del hipervíncle no implicarà l'existència de relacions entre Agúmana i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Agúmana dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Agúmana per si o com parteix cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Agúmana.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Agúmana. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Agúmana a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Agúmana es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i Agúmana es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.


No products

To be determined Transport
0,00 € Impost
0,00 € Total

Tramitar comanda